Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bản
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
45/2019/QH14 20/11/2019 Quốc hội Bộ Luật Lao động 2019
30/2020/NĐ-CP 27/09/2018 Chính phủ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
91/2015/QH13 24/11/2015 Quốc hội Bộ luật dân sự 2015
51/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật giao dịch điện tử 2005
36/2005/QH11 27/06/2005 Quốc hội Luật thương mại 2005
30/2020/NĐ-CP
05/03/2020
Chính phủ
Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
45/2019/QH14
20/11/2019
Quốc hội
Bộ Luật Lao động 2019
30/2020/NĐ-CP
27/09/2018
Chính phủ
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
91/2015/QH13
24/11/2015
Quốc hội
Bộ luật dân sự 2015
51/2005/QH11
29/11/2005
Quốc hội
Luật giao dịch điện tử 2005
36/2005/QH11
27/06/2005
Quốc hội
Luật thương mại 2005