Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTên văn bản
20/2023/QH15 22/06/2023 Quốc hội Luật Giao dịch điện tử
010/ccdvcthddt 15/06/2023 Bộ Công Thương Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử do cục thương mại điện tử và kinh tế số xác nhận
13/2023/NÐ-CP 17/04/2023 Chính phủ Bảo vệ dữ liệu cá nhân
1405/2023/DA-EFY 14/04/2023 EFY Viet Nam Quy chế chức thực cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
27/QÐ-UBQGCÐS 15/03/2022 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
01/2022/TT-BCT 18/01/2022 Bộ Công Thương Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
85/2021/NÐ-CP 25/09/2021 Chính phủ Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
45/2019/QH14 20/11/2019 Quốc hội Bộ Luật Lao động 2019
30/2020/NĐ-CP 27/09/2018 Chính phủ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
130/2018/NÐ-CP 27/09/2018 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
91/2015/QH13 24/11/2015 Quốc hội Bộ luật dân sự 2015
52/2013/NÐ-CP 16/05/2013 Chính phủ Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử
51/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật giao dịch điện tử 2005
36/2005/QH11 27/06/2005 Quốc hội Luật thương mại 2005
20/2023/QH15
22/06/2023
Quốc hội
Luật Giao dịch điện tử
010/ccdvcthddt
15/06/2023
Bộ Công Thương
Giấy xác nhận đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử do cục thương mại điện tử và kinh tế số xác nhận
13/2023/NÐ-CP
17/04/2023
Chính phủ
Bảo vệ dữ liệu cá nhân
1405/2023/DA-EFY
14/04/2023
EFY Viet Nam
Quy chế chức thực cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
27/QÐ-UBQGCÐS
15/03/2022
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
01/2022/TT-BCT
18/01/2022
Bộ Công Thương
Thông tư số 21/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
85/2021/NÐ-CP
25/09/2021
Chính phủ
Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
30/2020/NĐ-CP
05/03/2020
Chính phủ
Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
45/2019/QH14
20/11/2019
Quốc hội
Bộ Luật Lao động 2019
30/2020/NĐ-CP
27/09/2018
Chính phủ
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
130/2018/NÐ-CP
27/09/2018
Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
91/2015/QH13
24/11/2015
Quốc hội
Bộ luật dân sự 2015
52/2013/NÐ-CP
16/05/2013
Chính phủ
Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử
51/2005/QH11
29/11/2005
Quốc hội
Luật giao dịch điện tử 2005
36/2005/QH11
27/06/2005
Quốc hội
Luật thương mại 2005