Văn bản giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP QUY
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Năm ban hành
27/QĐ-UBQGCĐS
15/03/2022
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Ban hành kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022
01/2022/TT-BCT
18/01/2022
Bộ Công Thương
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
85/2021/NĐ-CP
25/09/2021
Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
30/2020/NĐ-CP
05/03/2020
Chính phủ
Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
45/2019/QH14
20/11/2019
Quốc hội
Bộ Luật Lao động 2019
30/2020/NĐ-CP
27/09/2018
Chính phủ
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
91/2015/QH13
24/11/2015
Quốc hội
Bộ luật dân sự 2015
51/2005/QH11
29/11/2005
Quốc hội
Luật giao dịch điện tử 2005
36/2005/QH11
27/06/2005
Quốc hội
Luật thương mại 2005